P. O. Box xxx Kagadi Uganda | Tel: +256 77x xxxxxx  |   Email: cao@kagadi.go.ug